Haal hier het blad van voor je mond

 

Deze site biedt een onafhankelijk forum aan iedereen die begaan is met Tielrode. Zet hier uw ideeŽn of bekommernissen neer. Lanceer nieuwe problematieken of reageer op de onderwerpen die u op deze site aantreft.

Wij maken van deze site een publiek forum voor de burgers van Tielrode en het verenigingsleven. We willen alle reacties aanmoedigen en publiceren, voor zover ze niet in strijd zijn met de goede orde en zeden.

Politieke partijen en mandatarissen gelieve zich te onthouden; die beschikken over andere kanalen om hun ideeŽn te uiten.
Zij zijn op onze site natuurlijk meer dan welkom om de polsslag van Tielrode te meten.

 


 


12 augustus

Op vrijdag 12 augustus a.s. wordt een werfkraan - gebruikt bij de ruwbouw van een appartement - vanop de B.A. Heymanstraat gedemonteerd.  Daardoor is vanaf 6 u in de ochtend de rijbaan onderbroken.  De werken nemen ongeveer 12 u in beslag.

 

Het doorgaand verkeer zal worden omgeleid via de Antwerpsesteenweg en Gentstraat.  Over het hele omleggingstraject geldt een parkeerverbod.  Het gerestaureerde deel van de Genstraat (vanaf de kerk tot de aansluiting met de B.A. Heymanstraat) wordt tijdens de wegomlegging voor het verkeer in beide rijrichtingen opengesteld.  De vigerende snelheidsbeperkingen 50 (Antwerpsesteenweg)  en 30 km/u (Gentstraat) blijven van toepassing.
 

10 mei 2015

Het lijkt een sprookjesverhaal en dat is het eigenlijk ook. 

Vorige zondag heb ik, zoals zo vaak, een fietstocht langs de Schelde gemaakt. Op het prachtige stuk van Temse naar Tielrode, net bij het uitkomen van ďde putĒ, kwam een fietsster in de andere richting aangereden.

Die heeft rechtsomkeer gemaakt, heeft me ingehaald en is tegen een behoorlijk tempo voor mij blijven rijden tot aan het standbeeld vlakbij het veer. Ik heb haar gefeliciteerd en bedankt, maar ben helaas  verder gereden.

Je voelt me al aankomen: ik zou die vrouw graag nog eens ontmoeten.
Ondertussen heb ik een bericht geplaatst op mijn Facebook-pagina.

Ik weet niet of jullie mij kunnen/willen helpen, maar die vrouw is een toeristische trekpleister op zich en een absolute ambassadrice van Tielrode en omgeving!

Hartelijk dank voor jullie reactie.

Met vriendelijke groeten,
Marc G. De Beckker

5 juni 2015

Wel gecharmeerd door het gepubliceerde 'sprookjesverhaal' van 10 mei 2015  

Gisterenavond, donderdag 4 juni, zag ik ook een gespierde sportvrouw, waar ik op bijzonder aangename wijze direct 'overhoop' van was. 
:-)
Zelfde plek: nabij het veer van Tielrode.
t'is dus een goeie plek ! 
:-) 


Beste,
 
Zoals  je wellicht al weet  wil  men  de terreinen van de voormalige steenbakkerij van Tielrode ophogen, de  kleiputten  vullen en er  een boomkwekerij van 39.6 hectare  oprichten.  Bovendien wil men er  een  bedrijfsgebouw  met 4 bouwlagen  neerpoten en  een  8 meter  hoge berg aanleggen.  Dat alles betekent dat  Tielrode voor minstens 10 jaar last zal hebben van  zwaar  vrachtverkeer om 905.000 m≥ grond aan  te voeren. Door  dit project gaat de waardevolle natuur  in de kleiputten  tussen de Hofstraat en de Kerkstraat verloren.
 
Dit laten wij niet gebeuren. Wij willen het behoud van de kleiputten en  een  uitbreiding van  het  Provinciaal domein. Steun ons. Teken dit bezwaarschrift en zend  het voor 10 december naar het College van Burgemeester en Schepen van Temse,  Frans Boelplein 1, 9140 Temse.
 
Verspreid deze oproep  en  het bezwaarschrift naar zo veel mogelijk mensen.
Laat  jouw stem horen.
 
Namens Milieuwerkgroep Ons Streven vzw

 

(datum) december 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Schepen

AC De Zaat, Frans Boelplein 1

9140 TEMSE

  

Bezwaarschrift tegen onderstaande aanvragen:

- De stedenbouwkundige aanvraag van AMT,  Gentstraat 94/B 9140 Tielrode voor de bouw van 2 landbouwbedrijfsgebouwen en bijhorende infrastructuur voor een boomkwekerij in de Hofstraat Z/N, kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie B, percelen 291, 302A en 6305B.

- De milieuaanvraag voor de exploitatie van een inrichting van klasse 1 MO3/46025/267/1/A/1 door NV Van Loo Projects,  Haterbeekweg 4 te 2230 Herselt om op de terreinen in de Gentstraat 94/B te 9140 Temse (Tielrode), kadastraal bekend: Afd. 4, sectie B, perceelnrs.758, 289, 286, 290, 291, 287, 288, 295, 302A, 305B, 325, 326, 336C, 337 en 342K met volgende rubrieken: 15.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1 en 60.2

- De stedenbouwkundige aanvraag van Van Loo Projects, Haterbeekweg 4 te 2230 Herselt voor het landschapsherstel van de voormalige steenbakkerij i.f.v. nieuwe bestemmingen (wonen, landbouw,  park) door de ophoging van de terreinen van de voormalige steenbakkerij AMT in de Gentstraat 94/B te Tielrode op de  percelen kadastraal gelegen te Tielrode afdeling 4 sectie B, nrs286, 287, 288, 289, 290, 291, 295, 302H, 305B, 306, 308, 309, 317D, 318B e.v.

Mijn argumentatie voor dit bezwaarschrift:

- Zoals de  aanvragers tijdens de hoorzitting van 26 november  2014 zelf aangaven, is de Hofstraat totaal niet geschikt voor vrachtverkeer.

- In tegenstelling tot wat de aanvrager beweert, komen de herbiciden, meststoffen en andere vervuilende stoffen niet alleen in de Vlierbeek terecht, maar worden ze ook verspreid in de grachten ten noorden van het ontginningsgebied.

- In bijlage E2 van de milieuaanvraag (pagina 32) stelt de aanvrager dat jaarlijks gemiddeld 80 000 m≥ grond zal aangevoerd worden met een totale hoeveelheid van 905 000 m≥ over een voorziene periode van max. 10 jaar. Aangezien de aanvoer van grond afhankelijk is van het aanbod, zal ofwel de periode van hinder door zwaar vrachtverkeer veel langer duren dan 10 jaar, ofwel de intensiteit van het zwaar vrachtverkeer tijdens bepaalde perioden vele keren hoger zijn. Beide scenarioís brengen de leefbaarheid  langsheen het traject van het vrachtverkeer in gevaar. De huidige verkeersintensiteit en gemengd verkeersgebruik (doorgaand en lokaal verkeer met fietsers en voetgangers) in de Gentstraat laat dergelijke zware extra belasting niet toe.

- In de aanvraag ontbreekt een ernstige inventarisatie van fauna en flora. Ondanks dit flagrante gebrek vermeldt de aanvraag dat het domein door zijn grote variatie vele soorten dieren aantrekt en het ook de potentie heeft om een nog grotere diversiteit aan te trekken. Gelet op het voorkomen van zeldzame tot uiterst zeldzame planten en dieren op het aanpalende provinciaal domein Roomacker, dring ik aan op een wetenschappelijke inventarisatie en het volledige behoud van deze site.
De opvulling van de putten, de ophoging van de gronden, de aanleg van een heuvel van ruim 8 meter hoog, de bouw van bedrijfsgebouwen, de aanleg van infrastructuur en de mogelijke komst van een boomkwekerij zijn nefast voor dit ecologisch zeer waardevolle gebied.

- In de aanvraag stelt de aanvrager - als gepassioneerde bomenliefhebber-dendroloog - de waardevolle zone tussen Hofstraat en  put 2 te behouden. Ondertussen heeft diezelfde persoon echter in deze  waardevolle zone (met uitzondering van de populieren, die later toch moeten gekapt worden) over een strook van 3 meter en zonder vergunning alle onderbeplanting verwijderd. Hiermee is de aanvrager niet aan zijn proefstuk. Bij de afbraak van de steenbakkerij werd zonder vergunning een loods gebouwd (later geregulariseerd als tijdelijke loods) en werd zonder vergunning materiaal (waaronder bomen die tussen de Hofstraat en Kerkstraat ingekuild lagen) in de putten gestort. 

- Bij de opvulling van de kleiputten zal er minimum 605 000 m≥ water in een periode van 10 jaar afgevoerd moeten worden naar de Vlierbeek. Dit volume komt bovenop het volume hemelwater dat via de Vlierbeek afvloeit. Ik vrees daardoor nog meer wateroverlast ter hoogte van de Gentstraat. In tegenstelling tot wat aanvrager beweert, was de wateroverlast in november 2010 geen alleenstaand geval en werden nadien wel degelijk nog waterproblemen vastgesteld bij hevige of langdurige  regenval.

Om deze redenen vraag ik de weigering van de drie aanvragen en het behoud van het volledige gebied dat best wordt geÔntegreerd in het Provinciaal domein Roomacker. De compenserende en bewarende  maatregelen die in de aanvraag voorgesteld worden zijn absoluut onvoldoende.

 

Hoogachtend 

 

(naam)
(straat en nr)
(gemeente)

 

Potpolder Tielrode onder water voor schaatsers

 01/02/2012

Schaatsen in de potpolder van Tielrode: het is al vele jaren een feest voor de liefhebbers. Ook dit jaar zullen zij op het Ďmeerí van Tielrode aan hun trekken komen. Met het oog op het komende vriesweer besliste het polderbestuur het gecontroleerd overstromingsgebied onder water te zetten. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. Aangenomen wordt dat de vorst de komende dagen dermate zal toeslaan, dat de potpolder vanaf het weekend schaatsklaar is. Nog effe diep ademhalen dus en het feest kan beginnen.

 

03/01/2012

Allereerst beste wensen voor 2012 aan alle tielrodenaars .

Even een opmerking over ons bestuur (burgemeester en schepenen),zij komen met veel luister onze nieuwe dorpskern inhuldigen maar langs de andere kant zwichten zij voor de druk van de immobielien en schaffen zij een mooie kerkwegel af(nr25) ondanks het protest van vele inwoners .
http://historisch-tielrode.be/onsstreven/voetweg25/foto's_voetweg_25.pdf